Stichting Terremoto, gevestigd Amstelkade 60-III, 1078 AK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de formulieren op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 20-05-2018.

Contactgegevens
Sichting Terremoto
Amstelkade 60-III, 1078 AK Amsterdam,
06 - 2095 6553
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KvK: 41215484 (Kamer van Koophandel, Amsterdam)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Terremoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via de volgende inschrijfformulieren op deze website:
- het inschrijfformulier voor lessen
- het inschrijfformulier voor workshops
- het inschrijfformulier voor vrijwilligerswerk
- het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief

Het betreft hierbij de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- BSN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Terremoto verlangt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de inschrijfformulieren.
De website van Stichting Terremoto heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting Terremoto verwerkt uw persoonsgegevens zoals verstuurd in de inschrijfformulieren voor de volgende doelen:
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om u de Nieuwsbrief te kunnen sturen inden u zich daar voor heeft aangemeld.
- Om voor u een plaats te reserveren in de workshop of les waarvoor u zich heeft aangemeld.
- Om voor u het vrijwilligerswerk te verschaffen waar u zich voor heeft opgegeven.
- Om u het optreden te verschaffen wat overeengekomen is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Terremoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor u uw gegevens via de inschrijfformulieren heeft verstuurd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Terremoto bewaart uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Hierover wordt vooraf met u overlegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Terremoto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, zoals Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Terremoto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk - in ieder geval binnen vier weken - op uw verzoek. Stichting Terremoto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Terremoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.