Stichting Terremoto - Arte y Flamenco | anno 14-11-1995

1. het uitdragen van Kunst en wel in het bijzonder de Flamencocultuur en levenswijze om deze binnen het bereik te brengen van een groter publiek;

2. het bevorderen, stimuleren en promoten van de Flamencokunst, ook in relatie tot andere Kunstvormen;

3. het ondersteunen, stimuleren en helpen ontwikkelen van de kwaliteit van alle vormen van kunstuitingen, waarbij Flamenco in meerdere of mindere mate haar invloed uitoefent;

4. het onderzoeken en bestuderen van raakvlakken en synchroniteiten van andere kunstdisciplines en culturen, waardoor met betere kennis de onderlinge relaties zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Stichting Terremoto tracht dit doel te bereiken door:

1. het organiseren en houden van lessen, workshops en educatieve projecten onder deskundige leiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

2. het voorbereiden, stimuleren en houden van (amateur)festivals, tentoonstellingen en performances ter stimulering van Kunst en Flamenco;

3. het stimuleren van publicaties en kunstuitingen waarop Flamenco haar stempel drukt of haar invloed uitoefent.

Het vermogen van Stichting Terremoto

Het vermogen van Stichting Terremoto wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, alsmede andere baten.

Elke bijdrage is voor de Stichting van groot belang om al haar activiteiten en ondersteuningen te kunnen blijven ontplooien en continueren, zoals:

- cursussen;
- workshops;
- lesprogramma's;
- optredens;
- artiesten uit het buitenland naar Nederland halen voor optredens en workshops;
- organiseren van speciale Flamenco filmdagen;
- algemene informatieverschaffing, met telefonisch spreekuur op donderdag;
- jaarlijkse organisatie van het festival "LLeno de Flamenco": van 1995 - 2009 in het Werkteater, van 2010 - 2018 in de grote en kleine zaal van Paradiso, in 2017 en 2019 in Dansmakers Amsterdam, in 2020 in de Brakke Grond te Amsterdam;
- organiseren van Open Podia en Peñas;
- doorontwikkeling en actualisering van de internetsite;
- fotografie adviezen;
- kleding adviezen;
- reisadviezen;
- informatievoorziening t.a.v. Flamencofestivals en -evenementen in binnen- en buitenland;
- organiseren van dansavonden voor amateurs en professionals.