Dans, zang, gitaar, cajón, palmas, castañuelas
Lessen zijn geannuleerd i.v.m. maatregelen Covid-19. Er zijn wel lessen online. 
Bij vragen mailt U: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alle lessen & workshops 2020
Wekelijkse lessen onder >Lessen
Workshops onder >workshops

>Dansdocenten lessen Amsterdam
Vida Peral, Flamenkika, Ana Todorovíc, Pastora Flamenco, Javier Romero
>Dansdocenten overige steden Nederland
Vida Peral, Flamenkika, Ana Todorovíc, Karin Ey, Irene de Bruin
>Dansdocenten overige landen EU
Jorinde Cielen (BE)
>Dansdocenten kinderlessen
Pastora Flamenco

Stichting Terremoto, gevestigd Amstelkade 60-III, 1078 AK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de formulieren op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 20-05-2018.

Contactgegevens
Sichting Terremoto
Amstelkade 60-III, 1078 AK Amsterdam,
020 - 676 42 27
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KvK: 41215484 (Kamer van Koophandel, Amsterdam)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Terremoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via de volgende inschrijfformulieren op deze website:
- het inschrijfformulier voor lessen
- het inschrijfformulier voor workshops
- het inschrijfformulier voor vrijwilligerswerk
- het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief

Het betreft hierbij de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- BSN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Terremoto verlangt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de inschrijfformulieren.
De website van Stichting Terremoto heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting Terremoto verwerkt uw persoonsgegevens zoals verstuurd in de inschrijfformulieren voor de volgende doelen:
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om u de Nieuwsbrief te kunnen sturen inden u zich daar voor heeft aangemeld.
- Om voor u een plaats te reserveren in de workshop of les waarvoor u zich heeft aangemeld.
- Om voor u het vrijwilligerswerk te verschaffen waar u zich voor heeft opgegeven.
- Om u het optreden te verschaffen wat overeengekomen is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Terremoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor u uw gegevens via de inschrijfformulieren heeft verstuurd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Terremoto bewaart uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Hierover wordt vooraf met u overlegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Terremoto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, zoals Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Terremoto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk - in ieder geval binnen vier weken - op uw verzoek. Stichting Terremoto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Terremoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


BESTUURSSAMENSTELLING EN NAMEN BESTUURDERS

Naam: Spaans, Maria Adriana

Geboortedatum en -plaats: 06-05-1952, Oosterhout

Titel: Secretaris/penningmeester, wnd. voorzitter

Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd

 

Naam: Chau, Sjoerd Schwibettus

Geboortedatum en -plaats: 08-02-1952, Leeuwarden

Titel: Voorzitter

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

KvK uitreksel

 

HET BELONINGSBELEID

Stichting Terremoto bestaat geheel uit vrijwilligers.

Er is geen sprake van verloning.


Jaarverslag Stichting Terremoto

Financieel jaarverslag 2019

Verslag van uitgeoefende activiteiten vindt U onder het archief, per jaar.

STICHTING TERREMOTO | Kunst en Flamenco

Contactpersoon: Maria Spaans

Bezoekadres:
Amstelkade 60-III
1078 AK Amsterdam

Postadres::
Amstelkade 60-III
1078 AK Amsterdam

Telefoon:
(+31 )(0) 20 - 676 42 27

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN: NL67 INGB 0007 3244 48

BIC: INGBNL2A

KvK: 41215484 (Kamer van Koophandel Amsterdam)

BTW: NL804411153.B01

RSIN OF FISCAAL NUMMER: 8044.11.153


Doelstellingen Stichting Terremoto:

1. het uitdragen van Kunst en wel in het bijzonder de Flamencocultuur en levenswijze om deze binnen het bereik te brengen van een groter publiek;

2. het bevorderen, stimuleren en promoten van de Flamencokunst, ook in relatie tot andere Kunstvormen;

3. het ondersteunen, stimuleren en helpen ontwikkelen van de kwaliteit van alle vormen van kunstuitingen, waarbij Flamenco in meerdere of mindere mate haar invloed uitoefent;

4. het onderzoeken en bestuderen van raakvlakken en synchroniteiten van andere kunstdisciplines en culturen, waardoor met betere kennis de onderlinge relaties zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Stichting Terremoto tracht dit doel te bereiken door:

1. het organiseren en houden van lessen, workshops en educatieve projecten onder deskundige leiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

2. het voorbereiden, stimuleren en houden van (amateur)festivals, tentoonstellingen en performances ter stimulering van Kunst en Flamenco;

3. het stimuleren van publicaties en kunstuitingen waarop Flamenco haar stempel drukt of haar invloed uitoefent.

Het vermogen van Stichting Terremoto:

Het vermogen van Stichting Terremoto wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, alsmede andere baten.

Elke bijdrage is voor de Stichting van groot belang om al haar activiteiten en ondersteuningen te kunnen blijven ontplooien en continueren, zoals:

- cursussen;
- workshops;
- lesprogramma's;
- optredens;
- artiesten uit het buitenland naar Nederland halen voor optredens en workshops;
- organiseren van speciale Flamenco lezingen en -filmdagen;
- algemene informatieverschaffing, met telefonisch spreekuur op donderdag;
- jaarlijkse organisatie van "Lleno de Flamenco" in het Werkteater (1995-2009), vanaf 2010 in Paradiso te Amsterdam;
- organiseren van Open Podia en Peña's;
- doorontwikkeling en actualisering van de internet site;
- fotografie-adviezen;
- kleding-adviezen;
- reisadviezen;
- informatievoorziening t.a.v. festivals en evenementen in binnen- en buitenland;
- organiseren van dansavonden (Fiesta Flamenca) voor amateurs en professionals.


Stichting Terremoto heeft als doel:

1. het uitdragen van Kunst en wel in het bijzonder de Flamencocultuur en levenswijze om deze binnen het bereik te brengen van een groter publiek;

2. het bevorderen, stimuleren en promoten van de Flamencokunst, ook in relatie tot andere Kunstvormen;

3. het ondersteunen, stimuleren en helpen ontwikkelen van de kwaliteit van alle vormen van kunstuitingen, waarbij Flamenco in meerdere of mindere mate haar invloed uitoefent;

4. het onderzoeken en bestuderen van raakvlakken en synchroniteiten van andere kunstdisciplines en culturen, waardoor met betere kennis de onderlinge relaties zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Stichting Terremoto tracht dit doel te bereiken door:

1. het organiseren en houden van lessen, workshops en educatieve projecten onder deskundige leiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

2. het voorbereiden, stimuleren en houden van (amateur)festivals, tentoonstellingen en performances ter stimulering van Kunst en Flamenco;

3. het stimuleren van publicaties en kunstuitingen waarop Flamenco haar stempel drukt of haar invloed uitoefent.

Het vermogen van Stichting Terremoto:

Het vermogen van Stichting Terremoto wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, alsmede andere baten.

Elke bijdrage is voor de Stichting van groot belang om al haar activiteiten en ondersteuningen te kunnen blijven ontplooien en continueren, zoals:

- cursussen;
- workshops;
- lesprogramma's;
- optredens;
- artiesten uit het buitenland naar Nederland halen voor optredens en workshops;
- organiseren van speciale Flamenco-filmdagen;
- algemene informatieverschaffing, met telefonisch spreekuur op donderdag;
- jaarlijkse organisatie van de "Lleno de Flamenco": van 1995 - 2009 in het Werkteater en vanaf 2010 in Paradiso te Amsterdam;
- organiseren van Open Podia en Peñas;
- doorontwikkeling en actualisering van de internet site;
- fotografie-adviezen;
- kleding-adviezen;
- reisadviezen;
- informatievoorziening t.a.v. festivals en evenementen in binnen- en buitenland;
- organiseren van dansavonden voor amateurs en professionals.

Uw bijdrage aan Stichting Terremoto:

Ook uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld; elk bedrag is welkom en maakt bovenstaande activiteiten mogelijk.

Uw donatie kan gestort worden op:
girorekeningnummer: NL67 INGB 0007 3244 48
t.n.v. Stichting Terremoto, Amstelkade 60-III, 1078 AK Amsterdam

Als dank biedt Stichting Terremoto aan om uw naam en/of bedrijfslogo in publieke uitingen expliciet te presenteren, o.a. op haar website.


CREDITS

De website van Stichting Terremoto is mede mogelijk gemaakt door:

Webdesign en Webontwikkeling EJW-Webdesign

Tapas café Café Duende

Gitaar speciaalzaak La Guitarra Buena

Fotograaf Remco van Blokland

Mode ontwerpster Cora Kemperman

Fotografe Annemiek Rooymans

Fotografe Marjon Broeks

Fotograaf Hans Speekenbrink


STICHTING TERREMOTO | 'Arte y Flamenco'

Maria Spaans

Contactpersoon: Maria Spaans

Bezoekadres:
Amstelkade 60-III
1078 AK Amsterdam

Postadres:
Amstelkade 60-III
1078 AK Amsterdam

Telefoon:
(+31 ) (0) 6 - 209 56 553 (donderdag 11.30-13.00)

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN: NL67 INGB 0007 3244 48
BIC: INGBNL2A

KvK: 41215484 (Kamer van Koophandel, Amsterdam)

BTW: NL804411153.B01

Bewaren