Stichting Terremoto heeft als doel:

1. het uitdragen van Kunst en wel in het bijzonder de Flamencocultuur en levenswijze om deze binnen het bereik te brengen van een groter publiek;

2. het bevorderen, stimuleren en promoten van de Flamencokunst, ook in relatie tot andere Kunstvormen;

3. het ondersteunen, stimuleren en helpen ontwikkelen van de kwaliteit van alle vormen van kunstuitingen, waarbij Flamenco in meerdere of mindere mate haar invloed uitoefent;

4. het onderzoeken en bestuderen van raakvlakken en synchroniteiten van andere kunstdisciplines en culturen, waardoor met betere kennis de onderlinge relaties zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Stichting Terremoto tracht dit doel te bereiken door:

1. het organiseren en houden van lessen, workshops en educatieve projecten onder deskundige leiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

2. het voorbereiden, stimuleren en houden van (amateur)festivals, tentoonstellingen en performances ter stimulering van Kunst en Flamenco;

3. het stimuleren van publicaties en kunstuitingen waarop Flamenco haar stempel drukt of haar invloed uitoefent.

Het vermogen van Stichting Terremoto:

Het vermogen van Stichting Terremoto wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, alsmede andere baten.

Elke bijdrage is voor de Stichting van groot belang om al haar activiteiten en ondersteuningen te kunnen blijven ontplooien en continueren, zoals:

- cursussen;
- workshops;
- lesprogramma's;
- optredens;
- artiesten uit het buitenland naar Nederland halen voor optredens en workshops;
- organiseren van speciale Flamenco-filmdagen;
- algemene informatieverschaffing, met telefonisch spreekuur op donderdag;
- jaarlijkse organisatie van de "Lleno de Flamenco": van 1995 - 2009 in het Werkteater en vanaf 2010 in Paradiso te Amsterdam;
- organiseren van Open Podia en PeƱas;
- doorontwikkeling en actualisering van de internet site;
- fotografie-adviezen;
- kleding-adviezen;
- reisadviezen;
- informatievoorziening t.a.v. festivals en evenementen in binnen- en buitenland;
- organiseren van dansavonden voor amateurs en professionals.

Uw bijdrage aan Stichting Terremoto:

Ook uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld; elk bedrag is welkom en maakt bovenstaande activiteiten mogelijk.

Uw donatie kan gestort worden op:
girorekeningnummer: NL67 INGB 0007 3244 48
t.n.v. Stichting Terremoto, Amstelkade 60-III, 1078 AK Amsterdam

Als dank biedt Stichting Terremoto aan om uw naam en/of bedrijfslogo in publieke uitingen expliciet te presenteren, o.a. op haar website.